Họ và Tên: Nguyễn Mai Thuỷ
Sinh nhật: 01/01/1999
Chức danh: Sinh viên
Đơn vị công tác: ĐH Duy Tân
Chức danh khoa học: Sinh viên
Chức vụ: Sinh viên
Địa chỉ đơn vị: Đà Nẵng
Điện thoại: 0637484547
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: