Họ và Tên: Phung Quy Duong
Sinh nhật: 21/09/1991
Chức danh: Bac si chuyen khoa 1
Đơn vị công tác: TTYT thi xa Duy Tien
Chức danh khoa học: Bac si chuyen khoa 1
Chức vụ: f
Địa chỉ đơn vị: f
Điện thoại: f
Fax: f
Email:
Yahoo: f
Skype: f
Giới thiệu chung: f