Họ và Tên: Pham thi thuơng
Sinh nhật: 01/01/1980
Chức danh: Y si
Đơn vị công tác: Trung tâm y te tam ky - quang Nam
Chức danh khoa học: Y si
Chức vụ:
Địa chỉ đơn vị:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: