Họ và Tên: HOANG HO
Sinh nhật: 01/01/1985
Chức danh: thac si
Đơn vị công tác: NT NGOẠI K20
Chức danh khoa học: thac si
Chức vụ:
Địa chỉ đơn vị:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Yahoo:
Skype:
Giới thiệu chung: